04 Apr
2 min

Kort geding achter gesloten deur: terecht?

Is het terecht dat een kort geding over een vermeende verkrachting achter gesloten deuren plaatsvindt?

Het kort geding dat is aangespannen door de man, die door Maxime Meiland wordt beschuldigd van verkrachting, vindt op 19 januari achter gesloten deuren plaats. 

In haar biografie verhaalde Meiland over een verkrachting, maar de man die dat op zijn geweten zou hebben, ontkent categorisch dat die beschuldiging waar is. Zijn eis is duidelijk: het boek moet uit de handel worden genomen omdat hij van mening is dat hij nadelige gevolgen ondervindt van de herleidbare maar onjuiste beschuldiging.

Zittingen zijn in principe openbaar, maar de rechter kan een zaak met gesloten deuren laten plaatsvinden in het belang van de openbare orde of de goede zeden,in het belang van de veiligheid van de Staat, indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

Je kunt je afvragen of het verzoek om deze zaak nu achter gesloten deuren te behandelen aan één van deze voorwaarden voldoet. Zeker nu dit verzoek afkomstig is van de eisende partij, terwijl zij - volgens de advocaat van Meiland - zelf de afgelopen weken actief de media hebben opgezocht.

Wat vinden jullie? Is het terecht dat deze zaak achter gesloten deuren wordt behandeld of moet een dergelijk kort geding gewoon openbaar zijn?

DOEN Legal Blog